Dzień profilaktyki w  szkole

            18 marca 2024r. w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w  Grabowie odbył się  Dzień profilaktyki. Uczniowie klas 5 – 8 szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt. „Debata”. Grupy uczniów klas 5 i 6 oraz 7 i 8 uczestniczyły tego dnia w trzygodzinnych warsztatach dotyczących uzależnień. „Debata” to rekomendowany program profilaktyczny i  promocji zdrowia. Jego celem było wzmocnienie postaw prozdrowotnych,  kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, a także wzmocnienie tendencji do podejmowania prozdrowotnych decyzji w sytuacji nacisków środowiskowych. Omawiane treści wpływały na zmianę panujących błędnych przekonań i  podkreślały  niebezpieczeństwa stosowania używek takich jak alkohol,

Warsztaty przeprowadził trener z Centrum Profilaktyki i  Reedukacji „ATELIER” z Krakowa. Zostały one sfinansowane przez Gminę Gołdap, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2024.

 

Zofia Frydecka