PO WER Projekt PMU „Poszerzamy horyzonty – wyprawa do Grecji” 2022

 

„Poszerzamy horyzonty – wyprawa do Grecji”

 

1 czerwca 2022r. Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie przystąpiła do realizacji projektu pt. „Poszerzamy horyzonty – wyprawa do Grecji” realizowanego  w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej u uczniów. Wyjazd zagraniczny i obcowanie z rówieśnikami z innego kraju oraz komunikacja prowadzona w języku obcym pozwolą na wzrost w/w kompetencji.

Ponadto poprzez realizację projektu uczniowie nabędą umiejętności uniwersalnych takich jak: kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji, kultury własnego narodu, postawy szacunku dla innych kultur i tradycji, doskonalenie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie i zastosowania norm współżycia społecznego.

Projekt “Poszerzamy horyzonty – wyprawa do Grecji” realizowany przez Szkołę Podstawową w Grabowie zakłada realizację 12-dniowej mobilności uczniów w Grecji. Podczas pobytu w Grecji uczniowie wezmę udział w zajęciach obejmujących realizację podstawy programowej z języka angielskiego, geografii, historii, informatyki. Wezmą udział również w zajęciach w terenie, wycieczkach i zadaniach realizowanych w mieście.

Realizacja projektu przyniesie korzyści uczniom, nauczycielom oraz szkole.