Klauzula informacyjna

 
 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
1) Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w
Grabowie reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Grabowo 54, 19-500 Gołdap, adres e-mail:
szkola@spgrabowo.pl, tel. 87 615 66 35, dalej jako „Administrator”.2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl.
Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Administratora, tj. www.spgrabowo.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. w
związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki szczególnie na
podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o
systemie informacji oświatowej, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Karty Nauczyciela, Ustawy o
opiece zdrowotnej nad uczniami, wraz z rozporządzeniami do w/w ustaw), takich jak prowadzenie
ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika
lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, korzystania z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, wypożyczanie książek z biblioteki
szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej oraz prowadzenia oddziałów przedszkolnych a także w celu
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia Administratora poprzez zastosowanie
monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 108a Ustawy Prawo oświatowe;
b) art. 9 ust. 2 lit. h RODO – w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów;
c) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – na podstawie zgody udzielonej w celach określonych
każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu promowania działalności placówki oraz
osiągnięć i umiejętności ucznia poprzez udostępnianie tych informacji wraz z wizerunkiem ucznia na
oficjalnych stronach internetowych Administratora, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach
dodatkowych, zawodach sportowych, wycieczkach, imprezach, żywienia uczniów, zawarcia umowy
ubezpieczenia NNW, usprawnienia kontaktu, itp;
4) Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć
wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków
służbowych. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów
przetwarzania, np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Policja, podmioty medyczne,
Gmina Gołdap (wraz z jednostkami podległymi wyłącznie z zakresie ich działalności statutowej, np. OSIR w
Gołdapi w celu przeprowadzenia zawodów sportowych). Dane uczniów przetwarzane w celach promocyjnych
Administratora mogą zostać udostępniane na oficjalnych stronach internetowych Administratora i Organu
prowadzącego – Gmina Gołdap (w tym portalach społecznościowych), tablicach informacyjnych, gazetkach,
kronikach i innych publikacjach lub na stronach internetowych mediów (w szczególności lokalnych) a także
podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail). Dane mogą zostać przekazane Podmiotom
znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności. (Dotyczy
portalu Facebook oraz Youtube).
5) Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do
placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w szczególności przez okres wskazany
przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Administratora, w tym związanych z
archiwizacją. Dane utrwalone w drodze prowadzonego monitoringu wizyjnego będą przechowywane do 3
miesięcy od dnia nagrania, następnie będą automatycznie kasowane (nadpisywane). W przypadku, w którym
nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Pracodawca powziął
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
6) Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych  swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9) Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem
ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.
10) Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.