O projekcie

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie przystąpiła do realizacji projektu pt. „Nasza grecka przygoda – uczymy się inaczej” współfinansowanego przez Unię Europejską.
Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów.
Ponadto poprzez realizację projektu uczniowie nabędą umiejętności uniwersalnych takich jak:
– kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu takich jak uczciwość wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi i kultura osobista,
– kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji, kultury własnego narodu, postawy szacunku dla innych kultur i tradycji oraz umiejętności zapobiegania dyskryminacji,
– uczeń doskonali umiejętności komunikacji, współpracy w grupie i zastosowania norm współżycia społecznego;
– wie czym jest tolerancja i bycie tolerancyjnym, odrzucenie, osamotnienie i jak temu przeciwdziałać
– doskonali umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
– uczy się wyrozumiałości i postawy empatycznej.
Inicjatywa projektu ma na celu wzbudzić w uczniach własną kreatywność oraz rozwinąć umiejętność odniesienia własnej kreatywności do kreatywności innych osób. Nauczyciele dążą do tego, aby wprowadzić uczniów w świat wartości, współpracy i poszanowania tradycji polskiej, europejskiej i światowej.
Projekt „Nasza grecka przygoda – uczymy się inaczej” zakłada realizację 12-dniowej mobilności uczniów w Grecji. Podczas pobytu uczniowie wezmą udział w wielorakich zajęciach realizujących cele projektu. Realizacja projektu przyniesie korzyści uczniom, nauczycielom oraz szkole.