Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI.

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spgrabowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji:

W szkole podstawowej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie.

– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

– dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Informacje dodatkowe:

Narzędzie ułatwiające dostęp (widoczny obrazek w górnym rogu po lewej stronie ACCESSIBILITY TOOLS) a w nim:

– powiększony/zmniejszony tekst

– wysoki kontrast

– negatyw

– podkreślenie linków

– czytelna czcionka, itp.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarkiData sporządzenia deklaracji

– Deklarację sporządzono dnia: 04.07.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Grabowie.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

– Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Retel

– E-mail: szkola@spgrabowo.pl

– Telefon: 87 6156635

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

– Oran nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie

– Adres: Grabowo 54

– E-mail: szkola@spgrabowo.pl

– Telefon: 87 6156635

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.plDOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA.

Szkoła mieści się w budynku który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich zaopatrzone jest w podjazd dla wózków. Do drugiego wejścia prowadzą jedynie schody.

W budynku na parterze i pierwszym piętrze znajduje się korytarz. Do pierwszego piętra prowadzą schody. Budynek nie posiada windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Przed wejściem do budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie zarządzenia dyrektora do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W szkole nie ma tłumacza języka migowego.