Ewaluacja projektu „Leśna klasa – las niejedno ma imię” 

realizowanego w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie  

w ramach konkursu „Klasa z drewna” organizowanego przez Lasy Państwowe

 

Działania zapisane w projekcie rozpoczęły się 4 września 2023 roku. Większość z nich  zakończono 27 października 2023 roku.  Zostały one poddane ewaluacji, a jej wynik przedstawia się następująco:

Mocne strony realizacji projektu to:

 1. Zaangażowanie w działania całej społeczności szkolnej, począwszy od dzieci z grup przedszkolnych 3, 4, 5 i 6-latków, uczniów klas I –VIII szkoły podstawowej, wszystkich nauczycieli, dyrekcji, rodzicach.
 2. Udana i szeroko zakrojona promocja  przeprowadzanych działań, prowadzona na bieżąco na stronie internetowej szkoły, stronie szkoły w mediach społecznościowych, miejscowych portalach internetowych, stronie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, zawsze zawierająca informację o organizatorze konkursu czyli Lasach państwowych.
 3. Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwami Gołdap i Czerwony Dwór.
 4. Osiągnięcie celów głównych projektu:
 5. wzbogacenie wiedzy naszych uczniów z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, ochrony przyrody i działań Lasów Państwowych,
 6. promocja Lasów Państwowych jako instytucji prowadzącej zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną.
 7. Przeprowadzenie przez panią Milenę Łabanowską, pracownika Nadleśnictwa Gołdap, interesujących dla dzieci i uczniów warsztatów z zakresu wiedzy edukacji leśno-przyrodniczej zgodnie z wybranymi scenariuszami zajęć:
 8. oddziały przedszkolne – “Leśne stwory”;
 9. klasy I–III –“ Rysujemy liście i rozpoznajemy drzewa”
 10. lasy IV – V – “ Wybieramy supersurowiec”;
 11. klasa VI –  “Las ekologiczne przedsiębiorstwo”;
 12. klasa VII –“Mini szkodnik – maxi szkoda – metody i sposoby ochrony lasu.”;
 13. klasa VIII  – “Las ekologiczne przedsiębiorstwo”.
 14. Zorganizowanie wycieczek do lasu Kumiecie i zajęcia terenowe prowadzone przez panią Milenę Łabanowską, pracownika Nadleśnictwa Gołdap.
 15. Dokonanie nasadzeń krzewów i drzew rodzimych na terenie „Leśnej klasy” przy szkole.
 16. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynu pod hasłem „Dary lasu i ogrodu” jako podsumowanie działań projektowych w dniu 27 października 2023 roku.
 17. Ogromne zaangażowanie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli w przygotowaniu kramów z darami lasu i ogrodu.
 18. Udział przedstawicieli Nadleśnictwa Gołdap i Czerwony Dwór oraz zaproszonych gości w osobach Burmistrza Gołdapi, Skarbnika Gminy Gołdap, przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie, radnych Gminy Gołdap, dyrektorów szkół, sołtysów z okolicznych wsi w festynie.
 19. Podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu budowy lasu, gatunków roślin i zwierząt występujących w lasach, znaczenia lasu dla człowieka i gospodarki, zagrożeń dla przetrwania lasu, działalności Lasów państwowych jako strażnika dobra wspólnego, jakim jest las.
 20. Przeprowadzenie większości działań zgodnie z harmonogramem.

Słabe strony realizacji projektu to:

 1. Przesunięcia w czasie niektórych działań projektowych:
 2. nasadzenia krzewów i drzew rodzimych odbyły się później niż zaplanowano – w drugiej połowie października – ze względu na warunki pogodowe (susza we wrześniu),
 3. montaż elementów Leśnej klasy odbędzie się w połowie listopada ze względu na cykl produkcyjny wykonawcy.

Uważamy, że projekt „Leśna klasa – las niejedno ma imię” realizowany w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie zakończył się sukcesem.