Dzień profilaktyki w Szkole Podstawowej w Grabowie

Po raz trzeci w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 zorganizowany został Dzień profilaktyki w Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie. Wydarzenie miało miejsce 13 marca 2018r. Tym razem prezentowane były uczniom spektakle profilaktyczne z podziałem na grupy wiekowe. Ich treść poruszała tematykę zjawiska cyberprzemocy, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i kolejny raz przedstawiała naszym uczniom, właściwe postawy wobec zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii informacyjno – komunikacyjnych. Ponadto w klasach gimnazjum treść spektaklu obejmowała również profilaktykę uzależnień od substancji psychoaktywnych. W ramach Dnia profilaktyki w szkole odbyło się także spotkanie profilaktyczne dla rodziców, nt. „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”. Powyższe działania poprowadzili zaproszeni goście z Teatru KURTYNA z Krakowa. Dzień profilaktyki w szkole zorganizowała pedagog Zofia Frydecka. Wszystkie powyższe działania zostały sfinansowane przez Gminę Gołdap, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2018. 

Zofia Frydecka